سیر تحولات صنعت چاپ کتاب در ایران و غرب (نیمه تمام)
34 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
.............. ما بی آن که بخواهیم حضور ارزشمند رسانه های نو پیدا را انکار کنیم و چشم خود را بر نشانهای شگرفی که یکایک این پدیده های حیرت برانگیز در زندگی انسان داشته اند فرو بندیم، بر این باوریم که در این پویه بی شکیب، کتاب همچنان نقش شایسته خویش را حفظ کرده، در رقابت با پدیده های نوین خالصتر و نابتر شده است؛ بنابراین بازکاوی این نقش در گستره تاریخ اهمّیت خود را داراست ...